PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA INSTAGRAME 31.8.2023 – 9.9.2023

Usporiadateľ súťaže

 1. Usporiadateľom súťaže je Vladimíra Podoláková, so sídlom Petzvalova 61, Žilina 010 15, IČO: 50702149 (ďalej len „usporiadateľ súťaže“). Kontakt: centrum.albin@gmail.com. Sprostredkovateľom súťaže je instagramový profil: @centrumalbin.

Termín a miesto konania súťaže

 1. Súťaž prebieha na Instagrame v termíne od 31. 8. do 9. 9. 2023. Zapojiť sa do súťaže je možné na profile sprostredkovateľa: @centrumalbin.

Výhra

 1. Výhrou v súťaži je 1 hodina canisterapie zadarmo, uskutočnená v Žiline. 

Súťažiaci

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s aktívnym Instagram profilom, ktorá splnila podmienky zapojenia sa do súťaže opísané v súťažnom poste. Súťažiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, musia mať zároveň odomknutý svoj Instagram profil, aby usporiadateľ súťaže mohol skontrolovať splnenie súťažných pravidiel, ktorými je podmienená výhra.
 2. Usporiadateľ súťaže má právo zo súťaže vylúčiť tých súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

Žrebovanie a odovzdanie výhry 

 1. Usporiadateľ súťaže vo vopred stanovenom termíne 9.9. o 10:00 hod. vyžrebuje z komentárov jedného výhercu, ktorý získa výhru uvedenú v časti „Výhra“. Žrebovanie prebehne na profile @centrumalbin.
 2. Výherca súťaže po vyžrebovaní zašle jej sprostredkovateľovi svoje osobné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu pre potreby komunikácie ohľadom uplatnenia výhry). V prípade, ak sa výherca neozve sprostredkovateľovi do 2 týždňov od vyžrebovania, výherca stráca na výhru nárok.

Spracovanie osobných údajov 

 1. Usporiadateľ týmto poskytuje súťažiacemu ako dotknutej osobe (na účely tohto článku len „dotknutá osoba“) informácie, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č. 19/2018 Z.z.“). Osobné údaje dotknutej osoby, tzn. osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, resp. názov Instagram účtu a v prípade víťaza aj jeho e-mailová adresa a telefónne číslo budú spracúvané na základe právneho titulu, ktorým je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z verejného prísľubu Usporiadateľa v zmysle §850 Občianskeho zákonníka v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR, na stránke Ochrana súkromia prostredníctvom ktorého budú spracovávané osobné údaje dotknutej osoby usporiadateľom a to za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži.
 2. Súťažiaci súhlasia s tým, že sprostredkovateľ súťaže zverejní na Instagrame prostredníctvom profilu @centrumalbin v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Instagrame. 

Iné ustanovenia

 1. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená Instagramom a sociálna sieť Instagram s ňou nemá žiaden vzťah. Súťažiaci zapojením sa do súťaže berú na vedomie a súhlasia s tým, že Instagram nemá voči súťažiacim žiadne záväzky.
 2. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť či predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok bude vhodným spôsobom zverejnená.
 3. Usporiadateľ ani sprostredkovateľ súťaže nie sú zodpovední za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Instagram. 
 4. Usporiadateľ má právo vymazať komentár zverejnený pri súťažnom Instagram príspevku, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo také, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah, či boli v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo by poškodzovali dobré meno usporiadateľa. 
 5. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Kontakt

© 2023 Centrum ALBÍN