OZ Centrum Albín

STANOVY

občianskeho združenia Centrum Albín

založeného v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

 

Článok 1

Názov a sídlo občianskeho združenia

 

Názov združenia:   Občianske združenie Centrum Albín

Sídlo združenia:       Jedlíkova 10, 01015, Žilina

 

Článok 2

Ciele a činnosti združenia

Združenie je dobrovoľným a záujmovým združením občanov za účelom vykonávania spoločných záujmov členov v oblasti vzdelávania a poskytovania služieb.

Činnosti združenia:

 • organizácia a realizácia svojpomocných a podporných skupín,
 • poskytovanie sociálnych služieb pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi,
 • vzdelávanie v oblasti inklúzie, organizácia seminárov a diskusií, kurzov a vedeckých konferencií
 • vytváranie vzdelávacích a pracovných príležitostí pre zdravotne znevýhodnené osoby,
 • organizovanie arteterapeutickej dielne pre skupinové aj individuálne kurzy,
 • príprava a výcvik zvierat asistujúcich v terapii,
 • návštevy materských škôlok, škôl a sociálnych zariadení so zvieratami asistujúcimi v terapii,
 • vedenie prípravných kurzov rodičovstva a predpôrodných príprav,
 • organizovanie voľnočasových aktivít a podujatí pre deti a ich rodičov, seniorov a širokú verejnosť,
 • vedenie tvorivých dielní a seminárov na rozvoj jemnej motoriky a kreatívnych zručností
 • organizovanie aktivít zameraných na udržanie fyzického aj mentálneho zdravia seniorov,
 • realizácia workshopov, výchovných koncertov, kurzov, hudobných dielní, konferencií a seminárov,
 • vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti, organizácia seminárov o bezpečnosti pri používaní internetu,
 • vzdelávanie v cudzom jazyku pre rôzne vekové kategórie, pod vedením skúsených lektorov,
 • tvorba a publikácia podcastov, video záznamov a fotografií,
 • predaj zvukových a vizuálnych nosičov nahrávok s vlastným obsahom,
 • predaj vlastných publikačných materiálov,
 • grafické služby, realizácie návrhov, web dizajn,
 • vedecká, výskumná činnosť v sociálnej oblasti a v oblasti vzdelávania,
 • tvorba a realizácia všeobecno-prospešných projektov na území SR a v zahraničí, v súlade s právnym poriadkom daných krajín a v súlade so záujmami združenia,
 • spolupráca s inými podobnými a zahraničnými subjektmi.

 

Článok 3

Členstvo v združení

Členmi združenia sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré prejavia o členstvo záujem a súhlasia so stanovami združenia.

Členstvo vzniká na základe žiadosti o členstvo. O prijatí člena rozhoduje predsedníctvo. Na prijatie za člena nie je žiadny právny nárok.

 

Článok 4

Práva členov

Člen má voči združeniu právo:

 • podieľať sa na činnosti združenia v súlade s jeho stanovami,
 • voliť a byť̌ volený do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • byť̌ informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

 

Článok 5

Povinnosti členov

Člen má voči združeniu povinnosť:

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • prispievať k plneniu cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • zúčastňovať sa na podujatiach združenia,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
 • platiť členské príspevky, vo výške stanovenej členskou schôdzou,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

 

Článok 6

Zánik členstva

Členstvo v združení zaniká

 • ak člen požiada o ukončenie členstva,
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 • vylúčením člena na základe rozhodnutia predsedníctva združenia, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov,
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
 • zánikom združenia.

 

Pri zániku členstva v združení nemá člen právo na majetkový alebo vysporiadací podiel voči združeniu. Pri zániku členstva v združení je bývalý člen
povinný vrátiť
štatutárovi občianskeho združenia všetky veci a majetkové hodnoty združenia.

 

Článok 7

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. predseda
 2. predsedníctvo (predseda a podpredseda)
 3. členská schôdza.

Článok 8

Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Je tvorená všetkými členmi združenia.

Členská schôdza:

 • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 • volí a odvoláva členov predsedníctva.

 

Predsedníctvo je za svoju činnosť zodpovedné členskej schôdzi.

Predsedníctvo:

 • riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze,
 • rozhoduje o prijatí nových členov a o vylúčení členov zo združenia,
 • pripravuje návrh stanov a ich zmeny,
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.

 

Štatutárnym orgán združenia sa skladá z predsedu a podpredsedu. Jednotliví členovia konajú v mene združenia samostatne.

 

Článok 9

Zásady hospodárenia

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,
 2. združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom,
 3. zdrojmi majetku sú: dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi,
 4. výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.

 

V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

 

Článok 10

Zánik združenia

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Do 15 dní po ukončení likvidácie oznámi predseda zánik združenia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

 

Článok 11

Záverečné ustanovenia

Návrh stanov bol prerokovaný a schválený na členskej schôdzi dňa 02.05.2023. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie MV SR.

V Žiline dňa 02.05.2023

© 2023 Centrum ALBÍN